Huisbezoek thema

navolging van Christus en relaties

Met het nieuwe seizoen begint ook een nieuwe ronde huisbezoeken. De oudsten van de gemeente gaan op bezoek bij gemeenteleden (zoals ook de apostel Paulus deed). Zij geven geestelijk leiding en waken over het leven van gemeenteleden (Hebreeën 13,17). Dit jaar is gekozen voor het huisbezoekthema ‘navolging van Christus en relaties’.

 


Dit thema sluit aan op het jaarthema ‘relaties’, dat gemeentebreed (op verenigingen en huiskamergroepen e.d.) besproken gaat worden. De commissie toerusting (C.T.) houdt zich bezig met de concrete uitvoering hiervan. Onderdeel van dit jaarthema is de relatie in het huwelijk. Het Rapport Huwelijk en Echtscheiding dat op de Synode Zuidhorn 2002/3 gediend heeft zal hierbij de nodige aandacht ontvangen. Dit rapport (en ook een gepopulariseerde versie ervan) is te vinden op de internetpagina van onze kerken (http://www.gkv.nl). Dit rapport vestigt onze aandacht op de betekenis van het ‘navolgen van Christus’ in het huwelijk.


Deze Bijbelse notie geldt uiteraard niet alleen voor het huwelijk, maar voor al onze relaties. En dat zal het thema van de huisbezoeken zijn. Hoe brengen wij in onze relaties tot uiting dat we volgelingen van Christus zijn? Is dat zichtbaar? Daarbij dienen we te beseffen dat die navolging diep kan snijden in ons eigen leven en om zelfverloochening vraagt. Achterliggende en diepergaande vragen hierbij zijn: Wil ik Christus wel volgen? Wil ik achter Hem aan gaan? Vertrouw ik op Hem? Ook als Hij van mij zelfverloochening en offers vraagt in mijn relaties met anderen?

Kort samengevat is het thema voor de huisbezoeken:
navolging van Christus en relaties

Hoe breng je in praktijk dat jij Christus volgt in je relaties met andere mensen? Dus niet alleen in het huwelijk, maar breder: in je gezin, naar je kinderen en ouders toe. En ook: je verdere familie, gemeenteleden, collega’s, buren.
Daarbij kunnen verschillende dingen naar voren komen.

  • Welke relatie is het belangrijkst in jouw / uw leven? Christus volgen kan betekenen dat je moet kiezen. Zie o.a. Matteüs 10, 37-38. Wat de Here Jezus hier over vader, moeder en kinderen zegt, kan ook worden toegepast op andere relaties zoals vriendschappen. Ervaar je hiervan iets in je leven en zo ja, hoe? Kun je voorbeelden noemen? Ben je bereid die weg te gaan als de HEER dat van je vraagt? Hoe ervaar je dat? Ontvang je hierin steun of heb je juist behoefte aan steun? Op welke manier?
  • Christus volgen betekent dat je andere volgelingen ontmoet, o.a. in de christelijke gemeente. Deze ontmoeting kan tot steun zijn, in de vorm van onderlinge bemoediging en aansporing. Hoe belangrijk is deze relatie (de gemeente) voor je als het gaat om het navolgen van Christus? Ervaar je steun? Merk je dat je anderen hierin kunt helpen? Hoe? Wat valt er te verbeteren? Hoe?
  • Wat betekent Christus’ voorbeeld voor jou wat de relatie met gemeenteleden betreft (mensen die je niet zelf hebt uitgezocht, maar met wie je wel één ‘geestelijk gezin’ vormt)?
  • Relaties kunnen verstoord raken of onder spanning komen te staan. Wat betekent dan het navolgen van Christus? Wat betekent het dat Christus je heeft liefgehad, voordat we Hem hebben liefgehad (1 Johannes 4,10) in je relaties met anderen (huwelijk, ouders, kinderen, gemeenteleden)? De Here Jezus bracht het offer van zijn leven voor ons. Bent u / ben jij bereid offers te brengen in je relaties (zie 1 Joh. 3,16)? Hoe? Heb je ervaringen? Kun je dat doen vanuit geloofsovertuiging en in liefde of offer je je op als een soort verplichting (als christen)?
  • Christus volgen houdt ook in dat je met Hem de overwinning ontvangt. De Here Jezus kwam door lijden (en opoffering) tot overwinning. Helpt deze troost van de overwinning je om offers te brengen in je relaties?
  • Als je veel moet investeren en offeren in moeizame relaties kun je ontmoedigd raken. Wat doet een ontmoedigde volgeling van Christus?

ASdeVries