Huisbezoek thema

‘gezonde leer en goede sfeer’

Gezonde leer

Voor een gezond geestelijk functioneren van een christen en van de gemeente is de gezonde leer noodzakelijk. In de Bijbel wordt gesproken over ‘gezonde leer’, d.w.z. leer die (geestelijk) gezond maakt en die stimuleert om de Heer te volgen en elkaar in liefde te dienen.

 

Verschillende mensen

Nu hoeven we in de kerk gelukkig niet allemaal gelijk te zijn of over alles gelijk te denken. We zijn allemaal verschillende en in Gods ogen unieke mensen. De een is meer een verstandsmens, een ander een gevoelsmens, weer een ander een echte doener. Het is daarom eenzijdig  te denken dat gezonde leer alleen betekenis heeft voor je verstand. De gezondmakende woorden van de Here Jezus bepalen en stimuleren ons denken en voelen en doen.

 

Kennen

De leer van de Bijbel heeft met kennis te maken. Het woord kennis is de Bijbel in altijd meer dan alleen maar verstandelijke kennis. Het gaat ook om dingen als  liefhebben, eren, vertrouwen, volgen en gehoorzamen. Kennen is in een hartelijke relatie leven. In een relatie wil je als het goed is de ander beter leren kennen: wie hij is, wat hij doet. De leer van de kerk is bedoeld om de HEER te leren kennen, door Jezus Christus. Om Hem te aanbidden en te prijzen. En om ervoor te zorgen dat er niets  tussen de Heer en ons kan komen. Ook geen verkeerde ideeën of opvattingen. De leer of belijdenis van de kerk dient dan ook om ons als gemeente te beschermen. Gezonde leer geeft je ook gezonde zelfkennis, wie je bent voor God, door Jezus Christus. De leer dient om de Heer met ons leven te verbinden en ons leven met de Heer.

 

Tegenstellingen?

Het begrip (ware / zuivere) ‘leer’ roept niet zelden weerstand op. ‘Niet de leer, maar de Heer’, of ‘niet de leer, maar het leven’ zijn vaak gebruikte slogans. Of: ‘we moeten in de kerk vooral werken aan een goede sfeer’ en elkaar leren respecteren en vrijlaten. Overeenstemming over de leer is minder belangrijk.  Sterker nog, de leer geeft juist verwijdering en vaak een minder prettige sfeer. Dan wordt er dus gedaan alsof het om tegenstellingen gaat. Maar is dat terecht? Nu hangt het ervan af hoe je tegen ‘de leer’ aankijkt. Er zijn mensen die totale leervrijheid willen en daarom een afkeer hebben van welke belijdenis dan ook. Naar mijn inschatting komt dit onder ‘ons’ slechts zelden voor. Anderen hebben moeite met de leer niet vanwege de inhoud, maar omdat die naar hun idee in de praktijk van het kerkelijk leven statisch en als een soort harnas functioneert. In de trant van: ‘als de goede leer maar gepreekt en gehandhaafd wordt… dan is het goed’. Problemen in de onderlinge verhoudingen  doen er dan al gauw minder toe; er wordt niet echt gewerkt aan verbetering, als het met de leer maar goed zit. Ieder voelt aan dit zal leiden tot een slechte sfeer en een weinig inspirerende manier van kerk-zijn.

 

Gezonde leer geeft goede sfeer

Eenheid in de leer bindt samen en brengt ons voor de HEER.  Samen mogen we Hem kennen. Samen bidden, samen zoeken, samen zingen en getuigen en samen leven tot zijn eer. Het is opmerkelijk dat Paulus aan Timoteüs schrijft dat  juist het loslaten van de leer en de woorden van Jezus tot twisten en tot een verkeerde levenshouding leidt.

 

1 Timoteüs 6: 2 – 5: Iemand die iets anders onderwijst en niet instemt met de heilzame woorden van onze Heer Jezus Christus en de leer van ons geloof, is verblind. Zo iemand begrijpt niets, maar is ziek door zijn geredetwist en geruzie; dat leidt tot afgunst, onenigheid, laster en kwaadaardige verdachtmakingen, en tot eindeloos gekrakeel tussen mensen van wie de geest verziekt is, die van de waarheid beroofd zijn en denken dat het geloof hun geldelijk gewin brengt.

 

Paulus schrijft nog iets waar we goede aandacht aan moeten geven.

 

2 Timoteüs 4: 3 - 4: Want er komt een tijd dat de mensen de heilzame leer niet meer verdragen, maar leraren om zich heen verzamelen die aan hun verlangens tegemoet komen en hun naar de mond praten. Ze zullen niet meer naar de waarheid luisteren, maar naar verzinsels.

 

Het kan dus zover komen dat mensen de gezonde leer niet meer kunnen verdragen.

 

Aandachtspunten en vragen:

  • Wat betekent de uitdrukking ‘gezonde leer’ voor je?
  • Herken je bij jezelf of om je heen iets van de genoemde tegenstellingen (leer tegenover de Heer en sfeer) en hoe ga je hiermee om?
  • Herken je iets van de waarschuwing van Paulus in 2 Timoteüs 4: 3?
  • Op verschillende momenten in ons leven wordt instemming met de  ‘leer’ gevraagd (doop kind, volwassendoop, openbare geloofsbelijdenis, bevestiging ambtsdragers). Hoe functioneert de leer in je eigen leven en in de gemeente?

Bijvoorbeeld: Formulier voor de openbare geloofsbelijdenis: ‘belijdt u dat de leer van het Oude en Nieuwe Testament, die in de Apostolische Geloofsbelijdenis is samengevat en hier in de christelijke kerk geleerd wordt, de ware en volkomen leer van de verlossing is? En belooft u bij de belijdenis van deze leer door Gods genade te blijven in leven en sterven?

  • Hoe functioneert de behandeling van de Bijbelse leer (Catechismus) in de middagdiensten?  Komen deze ‘leerdiensten’ voldoende tot hun recht?
  • Hoe ga je in de gemeente goed met verschillen om? En met verschillende manier van mens zijn (een verstands-, gevoel- of doe-mens?)
  • Gezonde leer is ook voor een doener belangrijk. Kun je aangeven hoe?
  • Paulus schrijft aan Titus: ‘Maar jij moet verkondigen wat overeenkomt met de heilzame leer’ (Titus 2: 1) Wat zegt dit over evangelisatie?

 

A.S. de Vries