Formulier voor de bediening van de Heilige Doop aan de kinderen van de gelovigen (I)

Inhoudsopgave

  1.        Leer over de doop
  2.        Gronden voor de kinderdoop
  3.        Gebed voor de doop
  4.        Vragen aan de vader (en de moeder)
  5.        Bediening van de doop
  6.        Dankgebed

Leer over de doop

Gemeente van onze Here Jezus Christus,

De leer over de doop is als volgt samen te vatten:

Ten eerste: wij en onze kinderen zijn in zonde ontvangen en geboren. Daarom rust Gods toorn op ons, zodat wij in het rijk van God niet kunnen komen, of wij moeten opnieuw geboren worden1.
Dit leert ons de onderdompeling in en de besprenkeling met het water. Daardoor wordt ons de onreinheid van onze ziel voor ogen gesteld. Dit moet ons ertoe brengen, dat wij een afkeer krijgen van onszelf, ons voor God verootmoedigen en onze reiniging en ons behoud buiten onszelf zoeken2.

Ten tweede: de doop bevestigt en verzegelt ons de afwassing van onze zonden door Jezus Chrístus3. Wij worden immers volgens het bevel van Christus gedoopt in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest4.
Wanneer wij gedoopt worden in de naam van de Vader, verklaart en verzegelt ons God de Vader, dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade sluit5. Hij neemt ons tot zijn kinderen en erfgenamen aan en zal ons daarom van al het goede voorzien en al het kwade van ons weren of voor ons doen meewerken ten goede6.
Wanneer wij gedoopt worden in de naam van de Zoon, verzekert de Zoon ons ervan, dat Hij ons in zijn bloed wast en reinigt van al onze zonden. Hij maakt ons één met Zichzelf in zijn dood en opstanding, zodat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden7.
Wanneer wij gedoopt worden in de naam van de Heilige Geest, verzekert de Heilige Geest ons door dit sacrament ervan, dat Hij in ons wonen wil en ons tot levende leden van Christus wil maken8. Want Hij eigent ons toe wat wij in Christus hebben, namelijk de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven. Zo zullen wij tenslotte volkomen rein in het eeuwige leven een plaats ontvangen temidden van de gemeente der uitverkorenen9.

Ten derde: omdat elk verbond twee delen heeft10, namelijk een belofte en een eis, worden wij door God in de doop ook geroepen en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Dit betekent dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, aanhangen, vertrouwen en liefhebben met heel ons hart, met heel onze ziel, met heel ons verstand en al onze krachten11. Het betekent ook dat wij met de wereld breken, onze oude natuur doden en godvrezend leven12.
En wanneer wij soms uit zwakheid in zonden vallen, moeten wij aan Gods genade niet wanhopen en al evenmin in de zonden blijven liggen13. Want de doop is een zegel en een volkomen betrouwbaar getuigenis dat wij een eeuwig verbond met God hebben14.

1 Ps. 51:7; Joh. 3:3; Eze. 36:25-27; 1Kor. 6:11. 2 Hand. 4:12. 3 Hand. 22:16. 4 Mat. 28:19. 5 Gen. 17:7; Rom. 8:15-17. 6 Rom. 8:28. 7 Hand. 2:38; 1Joh. 1:7; Rom. 6:4; Kol. 2:12. 8 1Kor. 6:19; Ef. 1:13. 9 Ef. 5:27. 10 Gen. 17:1, 2. 11 Mat. 22:37. 12 Kol. 3:5-10; Ps. 103:17. 13 1Joh. 1:9; Rom. 6:1, 2. 14 Jes. 54:10.

Gronden voor de kinderdoop

Hoewel onze kinderen die alles niet begrijpen, mogen wij hen daarom toch niet van de doop uitsluiten.
Want evenals zij zonder het te weten deel hebben aan de veroordeling in Adam, zo worden zij ook zonder het te weten in Christus uit genade tot Gods kinderen aangenomen1.
Immers, wat God zegt tot Abraham, de vader van alle gelovigen, geldt ook voor ons en onze kinderen: Ik zal mijn verbond oprichten tussen Mij en u en uw nageslacht in hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om u en uw nageslacht tot een God te zijn (Gen. 17:7)2.
Dit verkondigt ook Petrus: Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die verre zijn, zovelen als de Here, onze God, ertoe roepen zal (Hand. 2:39).
Daarom heeft God onder het oude verbond bevolen de kinderen te besnijden: deze besnijdenis was een zegel van het verbond en van de gerechtigheid van het geloof3.
En Christus zelf heeft kinderen omhelsd, de handen opgelegd en gezegend4.
Omdat nu, onder het nieuwe verbond, de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen is5, moeten de jonge kinderen als erfgenamen van Gods rijk en van zijn verbond gedoopt worden. En de ouders zijn verplicht hun kinderen bij het opgroeien hun doop te leren verstaan6.

1 Rom 5:18, 19. 2 Ps. 105:8. 3 Gen. 17:10-13; Rom. 4:11. 4 Mar. 10:14-16. 5 Kol. 2:11, 12. 6 Deut. 6:6, 7; 2Tim. 3:15.


Gebed voor de doop

Laten wij nu Gods heilige naam aanroepen, om zo tot zijn eer, tot versterking van ons geloof en tot opbouw van de gemeente dit sacrament te bedienen.

Almachtige en eeuwige God, U bent het die naar uw rechtvaardig oordeel de ongelovige en onbekeerlijke wereld met de zondvloed gestraft hebt. Maar de gelovige Noach en de zijnen, slechts acht zielen, hebt U in uw grote barmhartigheid gered en bewaard. U bent het die de hardnekkige Farao met al zijn volk in de Rode Zee deed verdrinken. Maar uw volk Israël hebt U daar droogvoets door geleid, waardoor U toen reeds de doop hebt aangeduid. Pleitend op uw grondeloze barmhartigheid, bidden wij U of U dit kind in genade wilt aannemen en het door uw Heilige Geest in uw Zoon Jezus Christus wilt inlijven. Laat het door de doop in Christus’ dood begraven worden en ook met Hem opstaan in een nieuw leven. Geef dat het iedere dag zijn kruis bij het volgen van Christus blijmoedig zal dragen, door Hem aan te hangen met waar geloof, vaste hoop en vurige liefde. Laat het zo dit leven, dat toch niet anders is dan een voortdurend sterven, door uw beloften getroost verlaten. Geef dat het op de jongste dag voor de rechterstoel van Christus, uw Zoon, met vrijmoedigheid zal verschijnen, door Hem, onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met U en de Heilige Geest, één enig God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen.
 

Vragen aan de vader (en de moeder)

Geliefden in de Here Christus,

U hebt gehoord, dat de doop door God is ingesteld om aan ons en onze kinderen zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij dit sacrament met dat doel en niet uit gewoonte of bijgeloof gebruiken.
Om nu duidelijk te laten blijken dat u zo de doop begeert, behoort u op de volgende vragen oprecht te antwoorden:

Ten eerste:

Belijdt u, dat onze kinderen, hoewel zij in zonde ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerlei ellende, ja zelfs aan het eeuwig oordeel onderworpen1, toch in Christus geheiligd zijn en daarom, als leden van zijn gemeente, behoren gedoopt te zijn?2

Ten tweede:

Belijdt u, dat de leer van het Oude en Nieuwe Testament3, die in de Apostolische Geloofsbelijdenis is samengevat en hier in de christelijke kerk geleerd wordt, de ware en volkomen leer van de verlossing is?

Ten derde:

Belooft u, dat u dit kind (deze kinderen, een ieder het zijne), waarvan u de vader (en de moeder) bent, bij het opgroeien in deze leer naar vermogen zult onderwijzen en laten onderwijzen?4

Wat is hierop uw antwoord?
(Antwoord:) Ja.

1 Ps. 51:7. 2 1Kor. 7:14; Ef. 5:26. 3 2Tim. 3:14-16. 4 Deut. 6:7; Ef. 6:4.

Bediening van de doop

(De voorganger noemt de volledige naam (voornamen) en eventueel de achternaam van de dopeling en spreekt:)

Ik doop u in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest1.

1 Mat. 28:19.

Dankgebed

Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven U, dat U ons en onze kinderen door het bloed van uw geliefde Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven hebt en ons door uw Heilige Geest tot leden van uw eniggeboren Zoon en zo tot uw kinderen hebt aangenomen. Wij danken U, dat U ons dit met de doop verzegelt en bekrachtigt.
Wij bidden U ook door Hem, uw geliefde Zoon, dat U dit kind door uw Heilige Geest voortdurend wilt regeren, zodat het christelijk en godvrezend opgevoed wordt en in de Here Jezus Christus zal opgroeien en toenemen. Geef dat het zo uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die U aan dit kind en aan ons allen bewezen hebt, zal erkennen en belijden. Geef dat het gehoorzaam onder onze enige Leraar, Koning en Hogepriester Jezus Christus zal leven, en krachtig tegen de zonde, de duivel en heel zijn rijk zal strijden, en overwinnen. Dat zal het U en uw Zoon Jezus Christus en de Heilige Geest, de enige ware God, eeuwig loven en prijzen. Amen.